- PHOTO BY MR. SAIKYO (C) -

タンゴヒラタゴミムシ
[ Agonum leucopus (BATES, 1873) ]