- PHOTO BY MR. SAIKYO (C) -

iMnV
[ Chrysomela vigintipunctata (SCOPOLI, 1763) ]
@@